Plnění volebního programu v oblasti školství

Další z oblastí, které jsme se věnovali v našem volebním programu před čtyřmi lety, byla oblast školství, sportu, kultury, zdravotnictví a sociální péče. Co se nám v této oblasti podařilo splnit a na co síly nestačily?

V oblasti lékařské péče se povedlo zlepšovat prostředí pro lékaře a udržet dostupnou potřebnou lékařskou péči. Krušnohorská poliklinika s.r.o. v současné době nabízí ve svých prostorách téměř komplexní lékařskou péči poskytovanou privátními odbornými  lékaři občanům celé spádové oblasti. Dalším zaměřením  společnosti je poskytování následné ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  v  Podkrušnohorské nemocnici následné péče. Krušnohorská poliklinika s.r.o. také provozuje penziony s pečovatelskou službou a pečovatelskou terénní službu.

Na celé budově polikliniky byla vyměněna okna, čímž se budova výrazně zateplila. Právě probíhá zateplení penzionu pro seniory „Automat“, který novou obálku získá jako poslední penzion v řadě, neboť v roce 2015 došlo jak k zateplení penzionu ve Vodní ulici tak penzionu U Bílého sloupu.

Současně se v „Automatu“ budují sociální byty, stejně tak jako v penzionu pro seniory ve Vodní ulici. Poliklinika za podpory a přispění města Litvínov v rámci zkvalitnění služeb a zlepšení komfortu pacientů otevřela v Podkrušnohorské nemocnici následné péče dalších deset pokojů. V prostorech po dřívější interní ambulanci byly vytvořeny jedno a dvojlůžkové pokoje, na kterých bude poskytována péče pro pacienty litvínovské oblasti.

Na projekt „Obnova přístrojové techniky a dovybavení šestinedělí a novorozenců“ v Nemocnici s poliklinikou v Mostě poskytlo město Litvínov ze svého rozpočtu v roce 2016 dotaci jeden milion korun Krajské zdravotní a.s.

Město Litvínov poskytuje dotace na podporu kultury, sportu, tělovýchovy, sociálních služeb, cestovního ruchu, celoživotního vzdělávání a vědy, zdravotnictví, zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové aktivity a spolkové činnosti. V rámci neinvestičních i investičních programů tyto organizace získaly statisícové částky na svou záslužnou a někdy nezastupitelnou činnost.

Důležitými strategickými dokumenty v sociální oblasti je Strategický plán sociálního začleňování města Litvínov na období 2016 –2018, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Litvínova na roky 2016-2018 a Program rozvoje města Litvínov na období 2014 – 2020. Cílem je zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení informovanosti o možnostech pomoci a poskytování těchto služeb, podpora aktivity zvyšující návaznost v poskytovaných sociálních službách.

Litvínov klade důraz na prevenci kriminality – hlavními realizátory aktivit prevence kriminality jsou Městská policie Litvínov, odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Litvínov a jednotlivé školy. Asistenti prevence kriminality hlídkují u škol, převádějí děti přes silnice, dohlížejí na bezpečnost, ale také pomáhají preventistce Městské policie organizovat preventivní přednášky na školách.

Od roku 2015 je pravidelně zpracováván Akční plán prevence kriminality a usnesením Zastupitelstva města Litvínov ze dne 26. 11. 2015 byl schválen Plán prevence kriminality města Litvínov na období 2016 –2019.

Mezi nevládní neziskové organizace (NNO), které město Litvínov podporuje, patří např.:

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. - zaměřuje se na přeshraniční spolupráci zde v regionu a zejména na kontakty s partnerskými městy v Německu a Francii; Porozumění Litvínov, z.s. – Spolek sdružující rodiny pečující o malé a handicapované děti; Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.

Povedlo se postavit nové multifunkční hřiště v Tylově ulici, zlepšila se péče o stávající veřejná sportoviště. Bylo zrekonstruováno hřiště u Scholy Humanitas, park u Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov získal nový mobiliář včetně herních prvků pro teenagery, nově bylo opraveno jedno ze tří volejbalových hřišť u stejné školy.

Po několikaleté odmlce se podařila opět zavést do škol bezplatná výuka plavání. Poskytnutím finančního příspěvku na správce hřišť a základních škol se sportovní areály otevřely veřejnosti. Vystavěli jsme nové šatny ve fotbalovém areálu na Lomské a dali tak dětem i dospělým slušné zázemí.

Rekonstrukce se dočkala i sportovní hala, která tak má moderní a reprezentativní vzhled, a Citadela, která je nyní důstojným místem pro pořádání různých kulturních akcí.

V oblasti rozvoje školství, sportu, kultury, zdravotnictví a sociální péče se povedlo realizovat většinu z toho, co jsme slíbili občanům města.

 

A nyní pro rekapitulaci znění našeho programu z roku 2014:

Budeme podporovat dostupnou a kvalitní lékařskou péči

Zpřístupníme občanům informace o zdravotnických a sociálních službách v regionu

Zlepšíme komunikaci se subjekty zdravotní a sociální sféry

Podpoříme subjekty zabývající se léčbou a péčí od nejmenších až po seniory, včetně neziskových organizací

Budeme usilovat o modernizaci technického zázemí a materiálního vybavení základních a mateřských škol

Budeme prosazovat výstavbu nových dětských hřišť a sportovišť

Podpoříme programy prevence rizikového chování dětí a mládeže

Umožníme kvalitní volnočasové zájmové a sportovní využití

Budeme prosazovat zachování stávajících kulturních zařízení, budeme podporovat jejich činnost

Podpoříme plavecký výcvik školáků

Povedeme s občany města diskuze ke klíčovým rozhodnutím

21. 8. 2018