Naši lidé

Litvínov - seznam našich lidí

Kamila Bláhová

42let, starostka města Litvínov

Roman Ziegler

45 let, ředitel základní školy, lektor ve vzdělávání pedagogů, člen hnutí ANO, radní a zastupitel města Litvínov, místopředseda představenstva DPMaL

Jiří Fedoriška

46 let, produktový manažer, člen hnutí ANO, radní města Litvínov, zastupitel města Litvínov

Pavla Tomášová

49 let, ředitelka základní školy, členka hnutí ANO, zastupitelka města Litvínov, zastupitelka Ústeckého kraje

Martin Liška

39 let, právník, člen hnutí ANO, člen představenstva DPMaL

Program

1.

ANO rozumnému hospodaření města

 • Zasadíme se o transparentní hospodaření města
 • Budeme usilovat o kvalifikované a průhledné zadávání veřejných zakázek podle jasných a objektivních kritérií
 • Nezadlužíme město na úkor našich dětí – podpoříme vyrovnaný a hospodárný rozpočet
 • Provedeme audity v organizacích odčerpávajících velké finanční prostředky
 • Budeme zveřejňovat výsledky auditů a všechny uzavřené smlouvy
 • Klademe důraz na efektivní čerpání fondů EU
2.

ANO bezpečnosti – „Být slušný se vyplatí“

 • Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku
 • Budeme bojovat proti všem projevům vandalismu
 • Podpoříme nulovou toleranci hazardu
 • Využijeme všech pravomocí pro efektivnější kontrolu a úkolování městské policie
 • Budeme podporovat terénní práci asistentů prevence kriminality včetně nízkoprahového centra pro rizikovou mládež
3.

ANO podpoře územního rozvoje, dopravě a životnímu prostředí

 • Budeme trvat na zachování těžebních limitů a umožníme občanům se k této otázce vyjádřit
 • Zasadíme se o zkvalitňování životního prostředí ve městě
 • Nedopustíme přenášení ekologických zátěží z jiných regionů
 • Budeme prosazovat ucelenou koncepci rozvoje města včetně dopravní infrastruktury
 • Podpoříme urychlené zkapacitnění silnice mezi Mostem a Litvínovem
 • Zkvalitníme a rozšíříme síť cyklostezek a pěších tras
 • Propagací města zvýšíme cestovní ruch v regionu
 • Povedeme s občany města diskuze ke klíčovým rozhodnutím
4.

ANO kvalitní správě města

 • Poskytneme občanům města kompletní informační servis
 • Klíčová rozhodnutí budeme konzultovat s nezávislými odborníky
 • Budeme organizovat pravidelná setkání občanů s vedením města
 • Prohloubíme spolupráci s ostatními obcemi, a to i na mezinárodní úrovni
 • Budeme pravidelně skládat účty ze svých rozhodnutí
5.

ANO zdravotnictví a sociálním službám

 • Budeme podporovat dostupnou a kvalitní lékařskou péči
 • Zpřístupníme občanům informace o zdravotnických a sociálních službách v regionu
 • Zlepšíme komunikaci se subjekty zdravotní a sociální sféry
 • Podpoříme subjekty zabývající se léčbou a péčí od nejmenších až po seniory, včetně neziskových organizací
6.

ANO školství, kultuře a sportu

 • Budeme usilovat o modernizaci technického zázemí a materiálního vybavení základních a mateřských škol
 • Budeme prosazovat výstavbu nových dětských hřišť a sportovišť
 • Podpoříme programy prevence rizikového chování dětí a mládeže
 • Umožníme kvalitní volnočasové zájmové a sportovní využití
 • Budeme prosazovat zachování stávajících kulturních zařízení, budeme podporovat jejich činnost
 • Podpoříme plavecký výcvik školáků
7.

ANO podpoře podnikání a zaměstnanosti

 • Vytvoříme odpovídající podmínky podnikatelským subjektům
 • Podpoříme podnikatelské aktivity transparentními zakázkami
 • Budeme podporovat vznik nových pracovních míst
 • Efektivnějším čerpáním evropských dotací vytvoříme další pracovní místa
 • Zvýšením cestovního ruchu podpoříme místní podnikatele

Akce

Kontakt

Hnutí ANO Litvínov email: info@anolitvinov.cz Kamila Bláhová blahova@anolitvinov.cz
starostka města, předsedkyně místní organizace
Roman Ziegler ziegler@anolitvinov.cz
radní a zastupitel města, místopředseda místní organizace
Jiří Fedoriška fedoriska@anolitvinov.cz
radní a zastupitel města
Pavla Tomášová tomasova@anolitvinov.cz
zastupitelka města
Martin Liška liska@anolitvinov.cz
zastupitel města